منابع
عنوانمولف
معماري گستره‌نگار براي توسعه‌ي سيستم‌هاي اتوماسيون اداري
بابك محمودي
بازاریابی در مایکروسافت داینامیکز سی آر ام
حقیقت ثابت
ارائه خدمات و پشتیبانی موثر بوسیله مایکروسافت داینامیکز سی آر ام
حقیقت ثابت
اتوماسيون اداري با مايكروسافت CRM
بابک محموی
استفاده از مايكروسافت CRM در صنعت بانكداري
بابك محمودی
Microsoft Dynamics CRM 4 What's New
فروش در مایکروسافت داینامیکز سی آر ام
حقیقت ثابت
گستره‌نگار ©