چشم‌پوشی از دستورات نوار دستور
پرش به محتوای اصلی

صفحه اصلی

:

صفحات :همه اسناداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو (پنجره جدید) استفاده کنید.باز کردن منوباز کردن منو

این کتابخانه سیستمی توسط امکان انتشار و به منظور ذخیره صفحاتی که در این سایت ایجاد می‌شوند، استفاده خواهد شد.

دسترسی سریع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
222.aspx
  
19/09/1392 11:29سلین سرکیسیانسلین سرکیسیانhttp://web.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/BlankWebPartPage.aspx
AgancyRequest.aspx
  
28/09/1389 16:41حسین حقیقت ثابتسلین سرکیسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZonewithoutRelativePage.aspx
AgentRequestHaghighi.aspx
  
29/07/1391 16:56آنی ماردروسیانآنی ماردروسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZone.aspx
AgentRequestHoghooghi.aspx
  
29/07/1391 16:55آنی ماردروسیانآنی ماردروسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZone.aspx
AssistRequest.aspx
  
06/08/1391 16:06سلین سرکیسیانسلین سرکیسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZonewithoutRelativePage.aspx
Contact.aspx
  
26/04/1396 09:30System AccountSystem Accountصفحه ویژه بروشور
CustomersSurvey.aspx
  
25/02/1391 16:16سلین سرکیسیانسلین سرکیسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZonewithoutRelativePage.aspx
default.aspx
  
23/11/1395 13:49محسن بختیاریمحسن بختیاریhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/GnCo_WelcomeSplash.aspx
default_16june.aspx
  
26/03/1389 13:48سلین سرکیسیانvarand ghazarianصفحه اصلی سایت گستره‌نگار
default1.aspx
  
19/11/1390 17:27سلین سرکیسیانصفحه خوش آمدگویی
default2.aspx
  
08/05/1390 16:33Edwin Hakopian
default3.aspx
  
08/05/1390 16:45Edwin Hakopianvarand ghazarianhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/GnCo_WelcomeSplash.aspx
FAQ.aspx
  
29/02/1389 10:47varand ghazarianvarand ghazarianhttp://web.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZonewithoutRelativePage.aspx
Message.aspx
  
22/07/1391 15:27آنی ماردروسیانآنی ماردروسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZone.aspx
microsoftserversspecialsale.aspx
  
30/02/1391 11:52سلین سرکیسیانحسین حقیقت ثابتصفحه ویژه رویدادها
NewsArchive.aspx
  
23/02/1389 15:03varand ghazarianvarand ghazarianhttp://web.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZonewithoutRelativePage.aspx
selin.aspxselin.aspx
تحویل گرفته شده توسط: سلین سرکیسیان
  
16/02/1391 16:07سلین سرکیسیانسلین سرکیسیانسلین سرکیسیانصفحه اصلی سایت گستره‌نگار 16ژوئن
TestEPay.aspx
  
01/09/1391 13:22ادوین هاکوپیانآنی ماردروسیانhttp://www.gn.co.ir/_catalogs/masterpage/WelcomeLinksWithWebPartZone.aspx
TestHitCounter.aspxTestHitCounter.aspx
تحویل گرفته شده توسط: سلین سرکیسیان
  
12/02/1390 17:31سلین سرکیسیانسلین سرکیسیانسلین سرکیسیانصفحه جزء وب خالی